Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Кiстечко Iван Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ВОЗКО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00310781
1.4. Місцезнаходження емітента
Миколаївська, д/в, 56500, м. Вознесенськ, Жовтневої ревозюцiї, 287
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(05134) 55454, 54006 (05134) 32498
1.6. Електронна поштова адреса емітента
mail@vozko.voz.mk.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦПФР 81(1334)   28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.vozko.com в мережі Інтернет 30.05.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня в звiту тому що товариство не має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне (домiнуюче) становище. Товариство згiдно з чинним законодавством не належить до категорiї емiтентiв, яки потребують рейтингової оцiнки. Гарантiї третьою особою за виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надавались, так як борговi цiннi папери не випускались. Процентнi облiгацiї не випускались. Дисконтнi облiгацiї не випускались. Цiльовi (беспроцентнi) облiгацiї не випускались. За звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ВОЗКО"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ"ВОЗКО"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
56500
3.1.5. Область, район
Миколаївська, д/в
3.1.6. Населений пункт
м. Вознесенськ
3.1.7. Вулиця, будинок
Жовтневої ревозюцiї, 287
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААА №419910
3.2.2. Дата державної реєстрації
20.10.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Вознесенська районна державна адмiнiстрацiя.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
10611300.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
10611300.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк" фiлiя в м. Миколаєвi вiддiлення в м. Вознесенськ
3.3.2. МФО банку
326739
3.3.3. Поточний рахунок
260090162142
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк" фiлiя в м. Миколаєвi вiддiлення в м. Вознесенськ
3.3.5. МФО банку
326739
3.3.6. Поточний рахунок
260090162142
3.4. Основні види діяльності
19.10.0 ВИРОБНИЦТВО ШКIРИ
19.20.0 ВИРОБНИЦТВО ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТА ДОРОЖНИХ ВИРОБIВ ЗI ШКIРИ ТА IНШИХ МАТЕРIАЛIВ
19.30.0 ВИРОБНИЦТВО ВЗУТТЯ
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг повязаних з охороною АВ №366573 30.08.2007 МВС до 30.08.2012р.
Опис пiдприємством планується подовження дiї лiцензiї.
 
Постачання електроенергiї за нерегульваним тарифом АГ №578531 12.11.2003 НКРЕ до 11.11.2016р.
Опис пiдприємством планується подовження дiї лiцензiї.
 
Придбання,зберiгання,перевезення прекурсорiв АВ № 376187 22.11.2007 Комiтет з контр.за наркотиками до 22.11.2012р.
Опис пiдприємством планується подовження дiї лiцензiї.
 
На спецiальне водокористування УКР №3541 А/НИК 26.12.2011 Держ.управл.охорони навк.середовища до 25.12.2014р.
Опис д/н
 
На утворення та розмiщення вiдходiв 08.08.2012 26.12.2011 Держ.управл.охорони навк.середовища до 31.12.2012р.
Опис д/н
 
На викиди забруднюючих речовин в повiтря 4810200000-9/П 19.07.2011 Держ.управл.охорони навк.середовища до 31.03.2013р.
Опис д/н
 
На викиди забруднюючих речовин в повiтря 4810200000-8/П 19.07.2011 Держ.управл.охорони навк.середовища до 31.03.2013р.
Опис д/н
 
На викиди забруднюючих речовин в повiтря 4810200000-44/П 19.07.2011 Держ.управл.охорони навк.середовища до 11.02.2015р.
Опис д/н
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
товариство не налжежить до будь-яких об'єднаннь пiдприємств д/н
Опис д/н
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фортавiя Лiмiтед НЕ144307 3035Кiпр Лiмасол Анастасi Сiкурiенд Олiмпiон, Темiз тауер,6й поверх 60.967100000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2589 фiзичних осiб д/н д/н д/н 39.032900000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Станом на 31.12.2011 року середньооблiкової чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 519 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 5 осiб, осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 осiб, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 385 осiб. Фонду оплати працi у звiтному роцi склав 18560,2 тис грн. Порiвняно з попереднiм роком розмiр фонду оплати працi вирiс на 3034 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, а також пiдготовку та перепiдготовку кадрiв, працюючих на пiдприємствi. Для робiтникiв розроблено посадовi iнструкцiї iз зазначенням вимог до квалiфiкацiї, освiти, стажу роботи. На пiдприємствi створена атестацiйна комiсiя попереатестацiї працiвникiв безпосередньо на пiдприємствi. Регулярно проводяться навчання з питань охорони працi.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кернер Сергiй Мойсейович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО" Генеральний директор
6.1.8. Опис
Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду iншими законодавчими актами. Посадова особа судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Андрiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО" директор з зовнiшньоекономiчної дiяльностi
6.1.8. Опис
Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положення про Наглядову раду та iншими актами законодавства. Член Наглядової ради виконує обов'язки в межах, визначених статутом, положенням про наглядову раду та за дорученням голови наглядової ради. Посадова особа судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тульчинський Дмитро Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО" начальник вiддiлу збуту
6.1.8. Опис
Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положення про Наглядову раду та iншими актами законодавства. Член Наглядової ради виконує обов'язки в межах, визначених статутом, положенням про наглядову раду та за дорученням голови наглядової ради. Посадова особа судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрастов Юрiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО", технiчний директор
6.1.8. Опис
Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положення про Наглядову раду та iншими актами законодавства. Член Наглядової ради виконує обов'язки в межах, визначених статутом, положенням про наглядову раду та за дорученням голови наглядової ради. Посадова особа судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плетень Дмитро Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО ", головний енергетик
6.1.8. Опис
Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положення про Наглядову раду та iншими актами законодавства. Член Наглядової ради виконує обов'язки в межах, визначених статутом, положенням про наглядову раду та за дорученням голови наглядової ради. Посадова особа судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вагiна Тетяна Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО", начальник вiддiлу кадрiв
6.1.8. Опис
Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положення про Наглядову раду та iншими актами законодавства. Член Наглядової ради виконує обов'язки в межах, визначених статутом, положенням про наглядову раду та за дорученням голови наглядової ради. Посадова особа судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куропатенко Лiдiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО", начальник вiддiлу облiку акцiй
6.1.8. Опис
Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положення про Наглядову раду та iншими актами законодавства. Член Наглядової ради виконує обов'язки в межах, визначених статутом, положенням про наглядову раду та за дорученням голови наглядової ради. Посадова особа судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Папук Олена Федорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО", начальник фiнансовоо вiддiлу
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у межах, визначених Статутум Товариства, положення про Ревiзiйну комiсiю та iншими законодавчиим актами. Особа непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуцелюк Людмила Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО" начальник юридичного вiддiлу
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у межах, визначених Статутум Товариства, положення про Ревiзiйну комiсiю та iншими законодавчиим актами. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злчини не має. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радукан Зiнаїда Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО" начальник служби з якостi
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у межах, визначених Статутум Товариства, положення про Ревiзiйну комiсiю та iншими законодавчиим актами. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злчини не має. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiстечко Iван Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО" головний iнженер
6.1.8. Опис
Голова правлiння керує роботою Товариства та дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими органами i органiзацiями, веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини . Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шегеда людмила Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО", начальник планового вiддiлу
6.1.8. Опис
Правлiння товариства здiйснює керування поточною дiяльнiстю Товариства, в межах, визначених Статутом Тоариства. Повноваження посодавої особи визначенi Статутом, положенням про Правлiння Товариства та iншими законодавчими актами. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Абакумов Iгор Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО", юрисконсульт
6.1.8. Опис
Правлiння товариства здiйснює керування поточною дiяльнiстю Товариства, в межах, визначених Статутом Товариства. Повноваження посодавої особи визначенi Статутом, положенням про Правлiння Товариства та iншими законодавчими актами. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитренко Олексiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО", директор з безпеки
6.1.8. Опис
Правлiння товариства здiйснює керування поточною дiяльнiстю Товариства, в межах, визначених Статутом Товариства. Повноваження посодавої особи визначенi Статутом, положенням про Правлiння Товариства та iншими законодавчими актами. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Сергiй Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "ВОЗКО"., головний механiк
6.1.8. Опис
Правлiння товариства здiйснює керування поточною дiяльнiстю Товариства, в межах, визначених Статутом Товариства. Повноваження посодавої особи визначенi Статутом, положенням про Правлiння Товариства та iншими законодавчими актами. Особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Вiд особи не отрмано згоду на оприлюднення персональної iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової ради Кернер Сергiй Мойсейович д/н д/н д/н 04.01.1993 10352888 9.75647470150 10352888 0 0 0
Член Наглядової ради Шевченко Андрiй Олександрович д/н д/н д/н 04.01.1993 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Тульчинський Дмитро Леонiдович д/н д/н д/н 04.01.1993 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Єрастов Юрiй Петрович д/н д/н д/н 04.01.1993 3327 0.00313533686 3327 0 0 0
Член Наглядової ради Плетень Дмитро Юрiйович д/н д/н д/н 04.01.1993 15529 0.01463439918 15529 0 0 0
Член Наглядової ради Вагiна Тетяна Олександрiвна д/н д/н д/н 04.01.1993 2346 0.00221085070 2346 0 0 0
Член Наглядової ради Куропатенко Лiдiя Миколаївна д/н д/н д/н 04.01.1993 1000 0.00094239160 1000 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Папук Олена Федорiвна д/н д/н д/н 04.01.1993 16588 0.01563239188 16588 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Гуцелюк Людмила Iванiвна д/н д/н д/н 01.02.1994 2200 0.00207326152 2200 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Радукан Зiнаїда Iванiвна д/н д/н д/н 04.01.1993 5902 0.00556199523 5902 0 0 0
Голова правлiння Кiстечко Iван Миколайович д/н д/н д/н 25.12.2009 2357404 2.22159773072 2357404 0 0 0
Член правлiння Шегеда людмила Олександрiвна д/н д/н д/н 04.01.1993 5315 0.00500881136 5315 0 0 0
Член правлiння Абакумов Iгор Леонiдович д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член правлiння Дмитренко Олексiй Iванович д/н д/н д/н 04.01.1993 602 0.00056731974 602 0 0 0
Член правлiння Бондаренко Сергiй Валентинович д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 12763101 12.02783919030 12763101 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фортавiя Лiмiтед НЕ144307 3035 Кiпр немає д/н Лiмасол Анастасi Сiкурiенд Олiмпiон, Темiз тауер,6й поверх 30.03.2004 64693970 60.96710000000 64693970 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа д/н д/н д/н 01.02.2004 15954620 15.03549989163 15954620 0 0 0
Усього 80648590 76.00255388124 80648590 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.06.2011
Кворум зборів** 73.400000000000
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв. 2. Звiт правлiння про результати господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, основнi напрямки на 2011 рiк. 3. Про виконання фiнансового плану за 2010 рiк та затвердження фiнансового плану на 2011 рiк. 4. Звiт Голови Наглядової ради за 2010 рiк. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї та затвердження результатiв дiяльностi Товариства. 6. Розподiл прибуткiв i збиткiв. 7. Про дивiденди. 8. Прийняття рiшення про викуп Товариством акцiй. 9. Про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Про змiну найменування товариства. 10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту. 11. Затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю. 12. Вибори органiв управлiння товариства. 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом одного року з дня проведення загалних зборiв акцiонерного товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 530490.970 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.005 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 171000.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 21.06.2011
Дата виплати дивідендів 15.08.2011
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.06.2011 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2010 року. Сума нарахованих дивiдендiв становить 530490,97 грн, до виплати за вирахуванням податкiв - 520140,05 грн. Виплачено 171 тис гр. Виплату дивiдендiв розпочато 15.08.2011 року.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Екос-сателiт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13849398
Місцезнаходження 54010 Миколаївська Заводський Миколаїв Фрунзе, 46 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399478
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.12.2010
Міжміський код та телефон 0512 362290
Факс 0512 362290
Вид діяльності дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Дiю договору № 430 на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 16.04.2009 року припинено 25.01.2011 року у зв'язку iз здiйсненням емiтентом дематерiалiзацiї випуску акцiй. Реєстр передано зберiгачу ТОВ "Екос-сателiт" (код ЄДРПОУ 13849398) за актом приймання передання вiд 31.01.2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Екос-сателiт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13849398
Місцезнаходження 54010 Миколаївська Заводський Миколаїв Фрунзе, 46А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399112
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.08.2010
Міжміський код та телефон 0512 362290
Факс 0512 362290
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "ВДЦП"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 немає д/в м. Київ вул. Тропiнiна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ№498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 5854240
Факс (044) 5854240
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис обслуговування емiсiї цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Баланс"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21451988
Місцезнаходження 03067 М.Київ д/в м.Київ бульвар Iвана Лепсе, 4, оф. 304
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0061
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.03.1994
Міжміський код та телефон 044 4040005
Факс 044 4040005
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис ?аудит, супутнi аудиту та консалтинговi послуги; ?прикладнi дослiдження в галузi загального, фiнансового та iнвестицiйного менеджменту, фiнансової дiяльностi тощо

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.12.2010 55/14/1/10 ДКЦПФР UA1400111001 Похідні цінні папери (деривативи) Опціони (на інший базовий актив) на пред"явника Бездокументарна Іменні 0.100 106113000 10611300.000 100.000000000000
Опис Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
 
11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7
1 20.02.2012 957710 06.12.2010 55/14/1/10 ДКЦПФР 0.902537860583

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Вознесенський шкiряний завод був введений в експлуатацiю у 1978 роцi. У 1991 роцi було проведено модернiзацiю обладнання заводу. У цьому ж роцi колектив заводу перейшов на оренду. У кiнцi 1992 року на базi орендного пiдприємства було створено закрите акцiонерне товариство "ВОЗКО". У 2011 роцi дiяльнiсть товариства приведена у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом проведення дематерiалiзацiї випуску акцiй та змiни назви товариства на Публiчне акцiонерне товариство "ВОЗКО".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Виробництво пiдприємства має наступну структуру: - Шкiросировиний завод (проектна потужнiсть 100 т./сут): прийом, зберiгання, сортування, контурування сировини. _ Вiдмочувально-зольний цех (проектна потужнiсть 100 тсировини/сутки):вiдмочувально-зольнi процеси та механiчнi операцiї. - Дубильний цех (проектна потужнiсть 1,8 млн. дм.2 в сутки):Преддубильно-дубильнi процеси та и механiчнi операцiї. - Красильно-жировальний цех:преддубильно-дубильнi процеси та и механiчнi операцiї. - Оздоблювальний цех (проектна потужнiсть 850 тис. дм.2 у сутки): механiчнi операцiї: шлiфування, пресуваня, нанесення покривних та закрiплючих сумiшей, сортування, вимiрювання та упаковка готової продукцiї Пiдприємство має регiональнi склади на яких можна придбати продукцiю пiдприємства. А саме фiлiї вiдкритi в: м.Бровари, вул.Гагарiна, 26; м.Днепропетровськ, вул.Войцеховича, 53; м.Донецьк, вул.Лiвобережна, 20; м.Кривий рiг, ул.Вахтангова, 6а; М.Львов, Вул.Дж.Вашингтона, 7в;м.Харькiв, пров.Миру, 3а. Товариство має дочiрнi пiдприємства: ДП ТБ "Взуття" м. Вознесенськ, вул Жовтневої революцiї,287 (оптова та роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряною галантереєю);
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного року не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться у вiдповiдповiдностi вимогам Закону України №996 вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Пiдприємством на протязi 2011 року застосовувався "План рахункiв бухгалтерського облiку , активiв, капiталу, зобов'язань та господарчих операцiй пiдприємств та органiзацiй", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р. i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. Звiтнiсть пiдприємства складена вiдповiдно до вимог нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1 "3агальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 87 вiд 31.03.99 р. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, внутрiшнi накази та положення пiдприємства. Обрана акцiонерним товариством облiкова полiтика протягом року не змiнювалася. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "ВОЗКО" Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Возко" Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства "Возко" Звiт щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Возко" (далi - Пiдприємство), що включає консолiдований баланс станом на 31 грудня 2011 року, консолiдований звiт про фiнансовi результати, консолiдований звiт про рух грошових коштiв, консолiдований звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне представлення цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Пiдприємством консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Пiдприємства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального представлення консолiдованої фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Остання загальна переоцiнка основних засобiв Пiдприємства проведена у 2000 роцi, а у 2010 роцi переоцiнка окремих об'єктiв основних засобiв виконана суб'єктами, якi не є суб'єктами оцiночної дiяльностi, що є вiдхиленнями вiд вимог закону та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Пунктом 16 нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" визначено, що: (a) переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi, та (b) у разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт, при цьому вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" оцiнка майна у випадках її обов'язкового проведення, яка виконана суб'єктами, якi не є суб'єктами оцiночної дiяльностi, визнається недiйсною. Указанi обставини свiдчать про те, що залишкова вартiсть основних засобiв, вiдображена у балансi станом на 31 грудня 2010 року та на 31 грудня 2011 року, може бути нижчою вiд їх справедливої вартостi, а проведена переоцiнка окремих об'єктiв основних засобiв може бути визнана недiйсною. Нам не був наданий доступ до фiнансової iнформацiї, управлiнського персоналу та аудиторiв дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств, через що ми не мали змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо балансової вартостi iнвестицiй Пiдприємства у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства станом на 31 грудня 2011 року та частки Пiдприємства у чистих прибутках i збитках дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств за 2011 рiк. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених сум. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Пiдприємства станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та iнформацiю про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України. Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Баланс" (сертифiкат серiї А № 000300, чинний до 24.03.2013 р.) С. П. Зубик 25 квiтня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПАТ "ВОЗКО" є одним iз найбiльших україниських виробникiв натуральної шкiри. Прдукцiя Товариства використовується для виготовлення взуття, галантерейних виробiв та виготовлення меблiв. Якiсть кожтовару, який виготовляється ПАТ "ВОЗКО" високо оцiнена iноземними фiрмами, якi є законодавцями взуттєвої моди.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останi п'ять рокiв товариством придбано активiв у: 2007 р - на суму 5351,7 тис. грн (у т.ч.: земельнi дiлянки - 865,6 тис грн; будiвлi, споруди - 908,4 тис грн, машини та обладнання - 3428,3 тис. грн; транспортнi засоби - 34,8 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 114.6 тис грн) 2008 р. - на суму 6170 тис. грн (у т.ч.: земельнi дiлянки - 416 тис грн; будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 2439 тис грн, машини та обладнання - 1502 тис. грн; транспортнi засоби - 185,2 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 111.5 тис грн) 2009 р. - на суму 12283 тис. грн (у т.ч.: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 10555 тис грн, машини та обладнання - 778 тис. грн; транспортнi засоби - 193 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 857 тис грн) 2010 р. - на суму 5896 тис. грн (у т.ч.: земельнi дiлянки - 356 тис грн; будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 946 тис грн, машини та обладнання - 3224 тис. грн; транспортнi засоби - 297тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 1073 тис грн) 2011 р. - на суму 6033 тис. грн (у т.ч.: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 456 тис грн, машини та обладнання - 3269 тис. грн; транспортнi засоби - 406 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 1909 тис грн) За останi п'ять рокiв товариством вiдчуджено активiв у: 2007 р - на суму 5418.1 тис. грн (у т.ч.: машини та обладнання - 5166,4 тис. грн; транспортнi засоби - 237,6 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 14,1 тис грн) 2008 р. - на суму 61706325 тис. грн (у т.ч.: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 5340 тис грн, машини та обладнання - 223 тис. грн; транспортнi засоби - 103 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 659 тис грн) 2009 р. - на суму 532 тис. грн (у т.ч.: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 18 тис грн, машини та обладнання - 56 тис. грн; транспортнi засоби - 125 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 333 тис грн) 2010 р. - на суму 136 тис. грн (у т.ч.: машини та обладнання - 64 тис. грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 72 тис грн) 2011 р. - на суму 995 тис. грн (у т.ч.: машини та обладнання - 747 тис. грн; транспортнi засоби - 1007 тис.грн; iнструменти, прилади, iнвентар - 104 тис грн)
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство використовує власнi основнi засоби якi знаходяться за мiсцезнаходженням товариства та належать пiдприємству на правi власностi. Використання ОЗ здiйснюється вiдповiдно до їх призначення. Надходження основних засобiв пiдтверджується первинними документами та оцiнюються по вартостi придбання. Вибуття пiдтверджуються вiдповiдними документами (актами лiквiдацiї основних засобiв). Облiк основних засобiв ведеться по групам з урахуванням вимог податкового облiку та за видами ОЗ у вiдповiдностi встановленому Плану рахункiв бухгалтерського облiку. На кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв складає 126750 тис. грн., знос - 94818 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 43,03% первiсної вартостi. Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiйним методом. Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду основних засобiв складає 29189 тис.грн на якi нараховано знос у сумi 12247 тис. грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 146440 тис. грн. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв Товариства не спостерiгається. Планiв щодо розширення або удосконалення основних засобiв пiдприємство не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть товариства досить суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори:- поглиблення iнфляцiйних процесiв;- зниження капiталоємностi грошових ресурсiв;- витратна модель економiки, що зменшує прибутковiсть дiяльностi;- нестабiльнiсть податкового законодавства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному роцi пiдприємством сплачено штраф за несвоєчасне перерахування податкiв у розмiрi 356,02 грн, а також штраф за несвоєчасне повернення валютних цiнностей у сумi 6534,18 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування господарської дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та кредитiв банкiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
За дiючими договорами на продаж готової продукцiї, уладеними у звiтному перiодi з пiдприємствами ВIФ Ком Юей (м.Днiпропетровськ), Ортосвiт (м. Одеса)(м.Днiпропетровськ), ТОВ "ВВП" (м. Вознесенськ), ВКЗ (м. Вознесенськ) очiкується дохiд у сумi 6700 тис.грн. За дiючими договорами щодо надання ОЗ в оренду очiкується отримання доходу у розмiрi 65 тис.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариством планується розширення асортименту товару який виробляється на пiдприємствi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтний рiк товариство не здiйснювало дослiджень та розробок, витрати на дослiдження та розробку вiдсутнi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
справа № 2А-5646/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 658169 справа № 2А-4931/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 1079134 справа № 2А-7852/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 211742 справа № 2А-9633/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 1105048 справа № 2А-4079/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 1054922 справа № 2А-3522/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 264372 справа № 2А-2498/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 9446833 справа № 2А-2051/11/1470 за позовом ПАТ "ВОЗКО" до Вознесенської ОДПI про скасування повiд.-рiшенн.зi зменшеня вiдшкод.ПДВ на суму 938128
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 124595.000 123385.000 0.000 0.000 124595.000 123385.000
будівлі та споруди 95649.000 95860.000 0.000 0.000 95649.000 95860.000
машини та обладнання 25761.000 24541.000 0.000 0.000 25761.000 24541.000
транспортні засоби 1563.000 1206.000 0.000 0.000 1563.000 1206.000
інші 1622.000 1778.000 0.000 0.000 1622.000 1778.000
2. Невиробничого призначення: 2155.000 2155.000 0.000 0.000 2155.000 2155.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 2155.000 2155.000 0.000 0.000 2155.000 2155.000
Усього 126750.000 125540.000 0.000 0.000 126750.000 125540.000
Опис Станом на 31.12.2011 року загальна первiсна вартiсть основних засобiв товариства складає 220358 тис.грн, залишкова 126750 тис. грн., нараховано знос 94818 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 43,03% первiсної вартостi. Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду основних засобiв складає 29189 тис.грн. на якi нараховано знос у сумi 12247 тис. грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 146440 тис. грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 55098.000 54729.000
Статутний капітал (тис. грн.) 10611.000 10611.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 10514.000 10530.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(55098.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(10514.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 151354.000 X X
у тому числі:  
кредитна лiнiя у фiлiї вiддiлення АТ УЕБ у м. Миколаєвi 01.07.2007 123918.000 16.300000000000 31.07.2018
короткостроковий кредит у фiлiї вiддiлення АТ УЕБ у м. Миколаєвi 01.10.2011 27436.000 16.300000000000 01.10.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 194.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 19181.000 X X
Усього зобов'язань X 170729.000 X X
Опис: д/н
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Хромовий шкiртовар 1115845 м.кв 216667.00 84.03 1108513,2м.кв 216254.30 84.09
2 Спiлковi шкiртовари 167910,0 м.кв 15975.00 6.20 163961,4 м.кв 15669.70 6.90
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина (виготовлення хромових шкiртоварiв) 71.36
2 хiмiчнi та iншi матерiали (виготовлення хромових шкiртоварiв) 13.04
3 загальновиробничi витрати (виготовлення хромових шкiртоварiв) 6.22
4 iншi витрати (виготовлення хромових шкiртоварiв) 9.22
5 Сировина (виготовлення спiлкових шкiртоварiв) 46.81
6 хiмiчнi та iншi матерiали (виготовлення спiлкових шкiртоварiв) 25.84
7 Загальновиробничi витрати (виготовлення спiлкових шкiртоварiв) 10.68
8 витрати на оплату працi 7.45
9 перегрiта пара (виготовлення спiлкових шкiртоварiв) 7.15

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
21.06.2011 21.06.2011 Зміна складу посадових осіб емітента
21.06.2011 21.06.2011 Прийняття рішення про викуп власних акцій

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 1 0
2 2010 1 1
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): дематерiалiзацiя випуску акцiй Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) розмiр винагороди залежить вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Так Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Так Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Так Так
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ВОЗКО" за ЄДРПОУ 00310781
Територія за КОАТУУ 48000000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 233
Орган державного управління за КОДУ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ШКIРИ за КВЕД 19.10.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 56500 Миколаївська область м. Вознесенськ Жовтневої ревозюцiї, 287
Середня кількість працівників 0
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 371 653
- первісна вартість 011 558 943
- накопичена амортизація 012 ( 187 ) ( 290 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 14820 16832
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 126750 125540
- первісна вартість 031 217852 220358
- знос 032 ( 91102 ) ( 94818 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 8782 8686
- інші фінансові інвестиції 045 3300 3300
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 154023 155011
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 10525 4323
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 8039 4759
Готова продукція 130 6357 15171
Товари 140 1407 1332
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 24314 19101
- первісна вартість 161 24314 19233
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 132 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 12486 17813
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5411 6374
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2318 572
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 2333 83
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 73190 69528
III. Витрати майбутніх періодів 270 943 1289
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 228156 225828
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 10611 10611
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 94153 94153
Резервний капітал 340 2653 2653
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -52607 -52222
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 81 ) ( 97 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 54729 55098
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 105819 123918
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 105819 123918
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 45420 27436
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 20778 17861
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 35 194
- з позабюджетних платежів 560 54 0
- зі страхування 570 330 342
- з оплати праці 580 543 563
- з учасниками 590 38 387
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 409 28
Усього за розділом IV 620 67607 46811
V. Доходи майбутніх періодів 630 1 1
Баланс 640 228156 225828
Примітки д/н
Керівник Кiстечко Iван Миколайович
Головний бухгалтер Кисельов Григорiй Васильович

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 311856 295976
Податок на додану вартість 015 33886 31372
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 7314 ) ( 6916 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 270656 257688
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 230805 ) ( 219311 )
Валовий:
- прибуток 050 39851 38377
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 35145 58976
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 13908 ) ( 11387 )
Витрати на збут 080 ( 5764 ) ( 5663 )
Інші операційні витрати 090 ( 39423 ) ( 62085 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 15901 18218
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 69 332
Інші фінансові доходи 120 18 109
Інші доходи 130 1670 3930
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 14304 ) ( 15679 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 732 ) ( 651 )
Інші витрати 160 ( 2273 ) ( 2791 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 349 3468
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 314 ) ( 563 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 35 2905
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 3 1
Чистий:
- прибуток 220 32 2904
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 220141 184792
Витрати на оплату праці 240 21170 17256
Відрахування на соціальні заходи 250 7480 6214
Амортизація 260 5765 5656
Інші операційни витрати 270 10232 12836
Разом 280 264788 226754
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00030000 0.02737000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00030000 0.02737000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д/н
Керівник Кiстечко Iван Миколайович
Головний бухгалтер Кисельов Григорiй Васильович

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 321483 317086
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 18 108
Бюджету податку на додану вартість 040 928 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 2
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 619 0
Інші надходження 080 16995 23884
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 283378 ) ( 268569 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 14831 ) ( 12424 )
Витрат на відрядження 110 ( 918 ) ( 789 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 340 ) ( 994 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 7195 ) ( 5832 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 3310 ) ( 2940 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 27850 ) ( 41712 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2221 7820
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2221 7820
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 96 0
- необоротних активів 190 1849 897
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 875 )
- необоротних активів 250 ( 6540 ) ( 6461 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4595 -6439
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4595 -6439
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 53555 19929
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 54222 ) ( 25581 )
Сплачені дивіденди 350 ( 171 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -838 -5652
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -838 -5652
Чистий рух коштів за звітній період 400 -3212 -4271
Залишок коштів на початок року 410 4651 8692
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -784 230
Залишок коштів на кінець року 430 655 4651
Примітки д/н
Керівник Кiстечко Iван Миколайович
Головний бухгалтер Кисельов Григорiй Васильович

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 10611 0 0 94153 2653 -52607 0 -81 54729
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 10611 0 0 94153 2653 -52607 0 -81 54729
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 916 0 0 916
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -531 0 0 -531
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 -96 -96
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 80 80
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 385 0 -16 369
Залишок на кінець року 300 10611 0 0 94153 2653 -52222 0 -97 55098
Примітки д/н
Керівник Кiстечко Iван Миколайович
Головний бухгалтер Кисельов Григорiй Васильович

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 558 187 385 0 0 0 0 103 0 0 0 943 290
Разом 080 558 187 385 0 0 0 0 103 0 0 0 943 290
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 2155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2155 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 143498 47849 456 0 0 0 0 245 0 0 0 143954 48094 0 0 23573 8167
Машини та обладнання 130 64325 38564 3269 0 0 1551 747 3685 0 0 0 66043 41502 0 0 3456 2327
Транспортні засоби 140 5146 3583 406 0 0 1168 1007 602 0 0 0 4384 3178 0 0 1700 1537
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 721 324 1120 0 0 0 0 972 0 0 0 1841 1296 0 0 460 216
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 2007 782 108 0 0 134 104 70 0 0 0 1981 748 0 0 0 0
Разом 260 217852 91102 5359 0 0 2853 1858 5574 0 0 0 220358 94818 0 0 29189 12247
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 146440
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 19250
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 330 16225
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 6676 594
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 37 13
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 7043 16832
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 2914
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 96 8686 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 3300 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 96 11986 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 3300
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 1810 1076
Операційна курсова різниця 450 3045 2824
Реалізація інших оборотних активів 460 19980 19427
Штрафи, пені, неустойки 470 0 7
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 477
Інші операційні доходи і витрати 490 10249 15300
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 132
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 18 X
Проценти 540 X 14304
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 1213 1995
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 457 278
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 2
Поточний рахунок у банку 650 570
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 83
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 655
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 132 0 0 0 0 132
Разом 780 0 132 0 0 0 0 132
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 2969 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 130 0 0
Тара і тарні матеріали 830 14 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 1146 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 64 0 0
Незавершене виробництво 890 4759 0 0
Готова продукція 900 15171 0 0
Товари 910 1332 0 0
Разом 920 25585 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 12062
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 19233 18453 406 374
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 6374 5437 107 830
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1071
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 314
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 314
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 314
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 5677
Використано за рік - усього 1310 5677
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 5677
- з них машини та обладнання 1313 5677
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Кiстечко Iван Миколайович
Головний бухгалтер Кисельов Григорiй Васильович